ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του επαγγελματικού σωματείου εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»ΑΡΘΡΟ 1°: ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής και ειδικότερα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων στις διάφορες υπηρεσίες τού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». Η συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία και μελέτη των προβλημάτων των εργαζομένων στο νοσοκομείο αυτό και η συντονισμένη προσπάθεια για επίλυσή τους. Η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου για την από κοινού αντιμετώπιση των αιτημάτων. Η παροχή κάθε δυνατής οικονομικής ή άλλης υποστήριξης στα μέλη του ή στα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη συνδρομής. Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου για την υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων για την κατάργηση της εκμεταλλεύσεως ανθρώπου από άνθρωπο. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας με σκοπό την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ανύψωση του επιπέδου παροχής υγείας και περίθαλψης στον Ελληνικό Λαό. Το σωματείο υπερασπίζεται σαν βασικές αρχές την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ανεξαρτησία του από τους εργοδότες και το κράτος και την οικονομική του αυτοδυναμία.

ΑΡΘΡΟ 3°: ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, που κρίνεται κατάλληλο ανάλογα με την περίπτωση, ιδιαίτερα δε:
α. Με την νόμιμη εγγραφή, συσπείρωση, συμμετοχή και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου στο σωματείο.
β. Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών του, με την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων την ίδρυση λεσχών, αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, ή οτιδήποτε άλλου συμβάλει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
γ. Με τη στενότατη επαφή, συνεννόηση και συνεργασία με όλα τα άλλα ομοιοεπαγγελματικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα και τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις.
δ. Με τη συμμετοχή σε κάθε μορφής συνδικαλιστική πάλη και γενικότερα στους αγώνες του λαού για την βελτίωση του επιπέδου τους.
ε. Με την δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
στ. Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών και τεχνικών επιτροπών.
ζ. Με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας με ελεύθερες διαπραγματεύσεις,
η. Με την ίδρυση σχολών επιμόρφωσης των μελών της ένωσης και του προσωπικού της.
θ. Με μορφωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνεστιάσεις, λαχειοφόρους αγορές, χορούς, εκδρομές,
ι. Με διαβήματα, προτάσεις, ενστάσεις και κάθε άλλου είδους νόμιμες ενέργειες προς τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, τους εκπροσώπους διαφόρων Κοινωνικών Ομάδων, τους οργανισμούς κοινής Ωφέλειας, τα διάφορα Ταμεία κύριας και επικουρικής Ασφάλισης, τις διάφορες Ασφαλιστικές, Τραπεζικές ή άλλες εταιρίες για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της, ως και τα γενικότερα συμφέροντα του Κοινωνικού συνόλου καθώς και με την υπογραφή τυχόν συμβάσεων ή συμφωνιών με αυτά και προς όφελος των μελών της.
ια. Με εισηγήσεις μέτρων, παρεμβάσεις, αναφορές, καταγγελίες προς την Πολιτεία ή Διοικητικές ή Δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν τα εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα και συμφέροντα των μελών του και τους σκοπούς του σωματείου.
ιβ. Με καταγγελίες και εγκλίσεις ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών για παραβιάσεις των εργασιακών σχέσεων των μελών, των κανονισμών και γενικά της Νομοθεσίας, καθώς επίσης και με την έγερση των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαστικών ενεργειών και τη διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων προς περιφρούρηση και προαγωγή των παραπάνω συμφερόντων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 4°: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάθε εργαζόμενος στο νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητος, που έχει συμπληρώσει τις νόμιμες χρονικές προϋποθέσεις στην εργασία του, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος του σωματείου. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μέλους σε σωματείο του κλάδου του ή της ειδικότητάς του. Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στο σωματείο μετά από αίτηση που υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του και αφού το μέλος καταβάλει προηγουμένως το ποσό που έχει οριστεί για την εγγραφή. Εάν παρέλθει μήνας από την υποβολή της αιτήσεως χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο απόφαση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, ανεξάρτητα από την δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει σχετικά. Η γενική συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη γενική συνέλευση γίνεται με αίτηση που παραδίδει στο Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η προσφυγή στη γενική συνέλευση δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ., μέχρι την ανάκλησή της από την γ.σ. ή το αρμόδιο Δικαστήριο.
Η υποβολή της εγγράφου αίτησης, κάποιου, ως μέλους του σωματείου συνεπάγεται και την αυτοδίκαια ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ.
Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ασκούνται αποκλειστικά από τα ίδια τα μέλη και όχι με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. ή της γ.σ., που δέχεται την αίτηση ή από την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως που διατάσσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 5°: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.            Τα μέλη του σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα. Αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής του το μέλος, εφ' όσον τηρεί το ισχύον καταστατικό και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος στις γενικές συνελεύσεις των μελών, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα και επιτροπές του σωματείου καθώς επίσης και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις στις οποίες ανήκει το σωματείο.
2.            Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να ζητούν την συμπαράσταση του σωματείου για την αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων τους, να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να υποβάλουν γραπτές και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη γενική συνέλευση, να ασκούν έλεγχο προς τη Διοίκηση του σωματείου, να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τις γενικές συνελεύσεις και τα λοιπά καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και λαμβάνουν με έξοδά τους αντίγραφα των πρακτικών αυτών καθώς και άλλων εγγράφων που τους αφορούν και να ενημερώνονται επί της πορείας των προβλημάτων και των υποθέσεων του κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1.            Να καταβάλει κανονικά τις εισφορές του και τις λοιπές οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο, οι οποίες καθορίζονται με το παρόν ή αποφασίζονται από το Δ.Σ. ή τη γ.σ..
2.            Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών τους.
3.            Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των γενικών συνελεύσεων και των λοιπών οργάνων του σωματείου.
4.            Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του σωματείου και τους σκοπούς του σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τη Διοίκηση του σωματείου.
5.            Να εργάζεται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου, να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια και δραστηριότητα που αντιστρατεύεται και καταστρατηγεί τους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.            Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Δ.Σ. Κάθε μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στο σωματείο για κάθε υποχρέωση που είχε αναλάβει κατά το χρόνο που διετέλεσε μέλος του. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδίκαια από τα αξιώματα που τυχόν κατείχε στα διάφορα όργανα του σωματείου.
Μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς από το σωματείο, μπορεί να επανεγγραφεί, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, αφού ακολουθήσει την διαδικασία εγγραφής νέου μέλους και καταβάλει την εισφορά εγγραφής. Επανάκτηση των αξιωμάτων που τυχόν κατείχε αποκλείεται ρητώς.
2.            Το μέλος διαγράφεται από το σωματείο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:
α)         Ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του σωματείου ή αντιστρατεύεται αμφισβητεί το ισχύον καταστατικό.
β)         Όταν το μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή εισφορών πέραν του ενός έτους, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως να καταβάλει τις καθυστερούμενες εισφορές του και μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίηση αδρανήσει. Στην περίπτωση αυτή το μέλος μπορεί να επανεγγραφεί αφού καταβάλει όλες τις οφειλόμενες εισφορές του. Αδικαιολόγητη εκ νέου καθυστέρηση των οικονομικών υποχρεώσεών του, στερεί οριστικά το μέλος αυτό από τα δικαιώματα που προβλέπονται και παρέχονται στα μέλη με το καταστατικό αυτό.
γ)         Όταν ενεργεί αντίθετα προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
Το μέλος πριν διωχθεί προειδοποιείται εγγράφως από το Δ.Σ. το οποίο θέτει στο μέλος εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτος το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διωκόμενο μέλος καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο προς απολογία ενώπιον του, με έγγραφο που κοινοποιείται σ' αυτό τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. και τη λήψη αποφάσεως και στο οποίο αναφέρονται υποχρεωτικά οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η σε βάρος του πειθαρχική κατηγορία. Στην περίπτωση κατά την οποία το διωκόμενο μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα προς απολογία, δεν προσέλθει ενώπιον του Δ.Σ., τούτο προχωρεί νόμιμα στη λήψη αποφάσεως.
Το πειθαρχικώς διωχθέν μέλος δύναται να προσφύγει εγγράφως στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και να ζητήσει ανάκληση της ποινής που του επεβλήθη. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή του μέλους στην πρώτη γ.σ. σαν πρώτο θέμα ημερήσιας διατάξεως. Το διωχθέν μέλος καλείται να παραστεί στη γενική συνέλευση και να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του. Ανεξάρτητα από την προσφυγή του στη γ.σ., το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει απ' ευθείας στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η προσφυγή στη γενική συνέλευση ή στο Δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.            Μέλος που δεν έλαβε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για διοίκηση ή έχει πάψει για έξι (6) μήνες να εργάζεται στο νοσοκομείο δεν διαγράφεται μόνο για τους λόγους αυτούς. Μέλος που απολύθηκε από την επιχείρηση δεν διαγράφεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
4.            Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αντί της διαγραφής του μέλους από τα μητρώα μελών, να επιβάλει τις παρακάτω ποινές, αναλόγως με την βαρύτητα της κάθε πράξεως: α) Γραπτή επίπληξη και β) Πρόσκαιρη αποβολή μέχρι ένα (1) έτος.
5.            Διαγραμμένο μέλος δύναται να επανεγγραφεί στο σωματείο, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. Πόροι του Σωματείου είναι:
1.            Τα δικαιώματα εγγραφής, το ύψος των οποίων καθορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ και οι υποχρεωτικές μηνιαίες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ για κάθε μήνα. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως. Η είσπραξη των εισφορών γίνεται είτε με το σύστημα της παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη είτε απ' ευθείας από τα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.             Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
3.             Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου.
4.             Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και διάφορες εκδηλώσεις και εορτές. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως, όπως επίσης εισφορές και ενισχύσεις από πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.
5.             Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.             Κάθε άλλος πόρος από νόμιμη αιτία.
Β. Ποσό πάνω από 300 ευρώ κατατίθεται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό αυτό αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9°: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδίες) με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μελών και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποχωρήσει. Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το σωματείο συμμετέχει με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του. Το σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου μίας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης (Ομοσπονδία) στην οποία ανήκει και που επιλέγει η γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10°: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών (γ.σ.), 2) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 11°: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.             Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
2.             Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο.
3.             Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητη τη σύγκλισή τους προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για κάποιο σοβαρό ζήτημα που αφορά το σωματείο ή τον κλάδο ή όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με αίτησή τους προς το Δ.Σ., όπου πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπ' όψη. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γ.σ. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η αίτηση δεν εισακουσθεί από το Δ.Σ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας την εξουσιοδότηση για να συγκαλέσουν την έκτακτη γ.σ.. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει και το θέμα της Προεδρίας της γ.σ.          
4.            Η σύγκλιση των τακτικών γ.σ, ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γίνονται γνωστά στα μέλη του σωματείου με τοιχοκολλήσεις ανακοινώσεων στα γραφεία του σωματείου, στους πίνακες ανακοινώσεων και γενικά στους χώρους δουλειάς καθώς και με κάθε άλλο τυχόν πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τις Έκτακτες γ.σ., εκτός αν υπάρχει κατεπείγον θέμα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε δεν, ισχύει ο χρονικός περιορισμός. Η σχετική πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης και στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η γ.σ.

ΑΡΘΡΟ 12°: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.            Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο, εκτός από εκείνα που το παρόν καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
α. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους του σωματείου στις δευτεροβάθμιες ενώσεις και ελέγχει τη δράση τους.
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς.
γ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοίκησης.
δ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου.
ε. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του σωματείου και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή για τη διάλυση του σωματείου.
ζ. Η ανά τριετία γ.σ. εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες των οργάνων της Διοίκησης.
η. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που από το παρόν καταστατικό υπάγεται σ' αυτήν ή που παραπέμπει σ' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο.
θ. Αποφασίζει επί των προσφυγών των διαγραφέντων από το Δ.Σ. μελών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό.
2.            Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού . Συμβουλίου. Αφού ο Πρόεδρος διαπιστώσει απαρτία, ακολουθεί η εκλογή Προέδρου της γ.σ. που θα διευθύνει τις εργασίες της γενικής συνέλευσης και Γραμματέα αυτής, που γίνεται με ανάταση της χειρός και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ο Πρόεδρος της γ.σ. διευθύνει τις εργασίες της, δίδει το λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν με τη σειρά εγγραφής τους, ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συζήτησης, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα της γ.σ. τα πρακτικά της γ.σ. τα οποία συντάσσει ο Γραμματέας αυτής.
3.            Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τον προηγούμενο μήνα πριν από τον μήνα έναρξης της οποιοσδήποτε γενικής συνελεύσεως. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση , συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη νέα θέματα.
4.             Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδοτήσεις.
5.            Η ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις γίνεται με ανάταση χειρός και ποτέ δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.
6.             Οι αποφάσεις της γ.σ., εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό και στο νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία έως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
7.             Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, γίνεται ο απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολουθεί συζήτηση για τα θέματα της ημερήσια διάταξης και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι έκτακτες γ.σ. αποφασίζουν αποκλειστικά για τα θέματα που προκάλεσαν την σύγκλισή τους. Στη γενική συνέλευση που συγκαλείται κατά τη λήξη της θητείας των οργάνων του σωματείου, εκτός των ανωτέρω γίνεται ο οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός δράσης της επόμενης θητείας.
8.            Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α.         Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. Μαζί με τα ένδεκα τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού κατ' αναλογία της δυνάμεώς του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου από τους κατά σειρά επιτυχίας.
β.         Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί του πλειοψηφίσαντος συμβούλου. Προεδρεύει σ’ αυτήν ο σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί ο πλειοψηφίσας σύμβουλος.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει τα έγγραφα, τα βιβλία, τη σφραγίδα και τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. Κατά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παράδοσης και παραλαβής. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η θητεία του νέου.
γ.         Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν έγγραφα το 1/3 τουλάχιστον των συμβούλων, οι οποίοι πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, ή η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δύο (2) ημέρες, εκτός αν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου. Στις προσκλήσεις αυτές αναφέρονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιούνται σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες νωρίτερα. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει μέσα στην ίδια ημέρα, ύστερα από βέβαιη πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη. Θέματα ημερήσιας διατάξεως για την επόμενη συνεδρίαση μπορούν προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.
δ.         Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία εφ' όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό ή το νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψήφος του Προέδρου ή Προεδρεύοντος δεν είναι διπλή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετείχαν στην συνεδρίαση, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τις υποθέσεις του σωματείου με βάση τους Νόμους, τις κατευθυντήριες αρχές του καταστατικού και σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών και λογοδοτεί στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις. Εισηγείται στη γενική συνέλευση τον προγραμματισμό δράσης, τον προϋπολογισμό, ισολογισμό, απολογισμό δράσης, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, διορίζει και απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αμοιβές του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει με απόφασή του ελεύθερα ανακλητή, ορισμένες αρμοδιότητες σε μέλη του.
στ. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικές και άμισθες.
ζ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες, τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο. Η απόφαση λαμβάνεται αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως το μέλος που απουσιάζει να εκθέσει τους λόγους της απουσίας του.
η. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Δ.Σ. ή κενώσεως έδρας για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. μειωθεί, τότε η κενή θέση καλύπτεται από αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου συνδυασμού. Εφ' όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος αυτού του συνδυασμού διενεργούνται το ταχύτερο δυνατόν συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για τον υπόλοιπο μέχρι της λήξεως της θητείας χρόνο. Μέχρι τη διεξαγωγή των συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το Δ.Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία. Εάν ο εναπομείνας χρόνος της θητείας είναι μικρός, δεν διεξάγονται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και εξαντλεί τη θητεία του εφ' όσον συμπληρώνει την απαιτούμενη καταστατική απαρτία. Σε περίπτωση όμως που τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα από έξι (6) προκηρύσσονται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14°: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής αρχής και παντός δικαστηρίου. Καταρτίζει με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, συντονίζει τις εργασίες και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των επιτροπών, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της γ.σ. και γενικά ενεργεί κάθε τι που αφορά την -κανονική διεξαγωγή των εργασιών και λειτουργίας του σωματείου. Ο Πρόεδρος μαζί με το Γραμματέα υπογράφουν τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και εντάλματα πληρωμών. Συντάσσει τον απολογισμό του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο εφ' όσον απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων που του αναθέτει ο Πρόεδρος. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο, την σφραγίδα και τη βιβλιοθήκη και διεξάγει την αλληλογραφία. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις συμβάσεις του συλλόγου με τρίτους, τηρεί βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., της γ.σ., το μητρώο μελών, συντάσσει και επιβλέπει την τήρηση του Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και καθαριότητα των γραφείων, φροντίζει για την εκπροσώπηση σε επετείους και λοιπές εκδηλώσεις, ταξινομεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, την αλληλογραφία, συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα και τον αντικαθιστά κωλυόμενο.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική και κινητή περιουσία του σωματείου. Διευθύνει την ταμειακή διαχείριση του σωματείου, εισπράττει συνδρομές, επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές, τηρεί και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, τηρεί το βιβλίο ταμείου, συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τον ετήσιο ισολογισμό. Καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί τις πληρωμές του σωματείου. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφά έχουν την σφραγίδα του σωματείου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων-πληρωμών και του βιβλίου κινητής και ακίνητης περιουσίας. Τέλος ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15°: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να συστήσει βοηθητικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και δρουν σαν βοηθητικά όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των επιτροπών αυτών. Στις Επιτροπές δύναται να οριστεί κάθε μέλος του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16°: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α.         Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και με το ίδιο εκλογικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου,
β.         Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την οικονομική διαχείριση του σωματείου.
γ.         Η Ε.Ε. μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
δ.         Η E.E. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Οι συνεδριάσεις της είναι κλειστές. Μέλη του Δ.Σ. του σωματείου παρευρίσκονται μόνο αν προσκληθούν.
ε.         Έργο της Ε.Ε. είναι ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου και των διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του ταμία. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το Δ.Σ , Ό Γενικός γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του σωματείου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα διοικητικά, Λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται καθώς και οτιδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο η Ε.Ε. κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
στ.       Πριν από την εκλογοαπολογιστική γ.σ. η Ε.Ε. επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε, συντάσσει και υποβάλει στο Δ.Σ. την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της η Ε.Ε. υποβάλει και στη γ.σ.
ζ.         Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ε.Ε. εντός των γραφείων του σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων του. Η Ε.Ε. συνεδριάζει έκτακτα όταν αυτό κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Δ.Σ. του συλλόγου, υποχρεωτικά δε πριν από κάθε τακτική γ.σ.
η.         Αν τη σύγκλιση της Ε.Ε. ζητούν δύο μέλη της ή το Δ.Σ. υποβάλλεται αίτηση στον Πρόεδρό της στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. συγκαλεί τη συνεδρίασή της μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει μέσα στην άνω προθεσμία, τότε συγκαλείται νόμιμα από αυτούς που έχουν υποβάλει την αίτηση. Και στις έκτακτες συνεδριάσεις της το Δ.Σ. και όλα τα όργανα του σωματείου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα, όπως ακριβώς και στις τακτικές συνεδριάσεις της.
θ.         Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει σοβαρές ταμειακές ανωμαλίες ή οικονομικές ατασθαλίες ζητεί εγγράφως από το Δ.Σ. τη σύγκλιση της γ.σ., την οποία το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αδρανήσει, τότε η Ε.Ε. δικαιούται να συγκαλέσει μόνη της τη γ.σ. τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού, με μόνα θέματα ημερήσιας διατάξεως τις διαπιστωθείσες ταμειακές ανωμαλίες ή οικονομικές ατασθαλίες.
ι.          Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της, κηρύσσεται έκπτωτο και τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός.
ια.        Η Ε.Ε. τηρεί Βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στις γ.σ. και οι συνεδριάσεις της. Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητός της.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην υπερκείμενη οργάνωση, προκηρύσσονται από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους και διενεργούνται μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από τη γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τον χρόνο, τον τόπο και τη διάρκεια των εκλογών, που δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο (2) ημέρες.
β. Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν και εκλέγονται, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, κατά το άρθρο 12§3 παρόντος. Η εκλογή των οργάνων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 ν. 1264/1982. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Μέχρι εκδόσεως του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου το μέλος του σωματείου χρησιμοποιεί το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.
γ. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η γενική συνέλευση που τις προκηρύσσει, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Νόμου 1264/1982. Η εκλογή της γίνεται με απλή αναλογική. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
δ. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Ενεργεί συλλογικά και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (προμήθεια εκλογικού υλικού, προετοιμασία του χώρου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, αποστολή ανακοινώσεων για τις αρχαιρεσίες κλπ). Παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του μητρώου μελών του Σωματείου επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και ελέγχει τη γνησιότητά του, το οποίο υποχρεούται να παραδώσει σ' αυτήν το Δ.Σ. και με βάση αυτό διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
ε. Η Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση αμέσως με την εκλογή της και γνωστοποιεί τον χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων, ο οποίος λήγει τρεις (3) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και καλεί όσα από τα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, με έγγραφη και κοινή δήλωση αν πρόκειται για συνδυασμό και με ατομική δήλωση αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του και το όργανο για το οποίο θέτει υποψηφιότητα. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιστρόφως. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται στα γραφεία του σωματείου δύο (2) τουλάχιστον ώρες κάθε ημέρα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τις οποίες καθορίζει με την παραπάνω ανακοίνωσή της. Τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τις αρχαιρεσίες η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του σωματείου τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψηφίους και εκτυπώνει, με δαπάνες του σωματείου τα ψηφοδέλτια, τα οποία έχουν ίδιο χρώμα, ίδιο σχήμα και ίσο μέγεθος.
στ. Ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών (έναρξη και λήξη) αποφασίζεται από την γενική συνέλευση που τις προκηρύσσει. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ορίζει έναν αντιπρόσωπο οποίος και θα έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας στο χώρο διεξαγωγής, καθώς και κατά την διάρκεια της διαλογής των ψήφων.
ζ. Η Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των αρχαιρεσιών, προεδρευόμενη από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, φροντίζει για την τήρηση της τάξης, διεξάγει τις αρχαιρεσίες βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος εντός του χώρου της ψηφοφορίας που περιμένει να ψηφίσει, προχωρά στο άνοιγμα της κάλπης, καταμετρά τους φακέλους και αρχίζει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και αφού αποφανθεί επί τυχόν ενστάσεων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους ισάριθμους αναπληρωματικούς. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής. Για το έργο της συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 18°: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είναι μέλος το σωματείο, εκλέγονται από την Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ή και ανεξάρτητα αυτών. Η εκλογή τους γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του περί της εκλογής του Δ.Σ. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, στις οποίες μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα Καταστατικά αυτών και το ν. 1264/1982 όπως ισχύει. Η θητεία των αντιπροσώπων ακολουθεί τη θητεία των οργάνων της υπερκείμενης οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 19°: ΒΙΒΛΙΑ

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται πριν από τη χρησιμοποίησή τους από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας, ήτοι:
1.            Βιβλίο Μητρώου Μελών.
2.            Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.            Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης.
4.            Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5.            Βιβλίο Ταμείου.
6.            Βιβλίο πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας
7.            Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, κινητά και ακίνητα.
8.            Γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
Τα μέλη του σωματείου και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 20°: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων του σωματείου είναι τιμητική. Για μετακινήσεις μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων του σωματείου, για τους σκοπούς του σωματείου, καταβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έξοδα μετακίνησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προέρχεται από την ίδια αιτία.

ΑΡΘΡΟ 21°: ΑΠΕΡΓΙΑ

Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της συνδικαλιστικής του οργάνωσης 24 τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίησή της. Η απεργία στο σωματείο κηρύσσεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως. Για ολιγόωρες στάσεις εργασίας, εφ' όσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Στις περιπτώσεις που η απόφαση για απεργία ή στάσεις εργασίας λαμβάνονται από τη γενική συνέλευση, αυτή μπορεί να καθορίσει τις μορφές και τη χρονική διάρκεια άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων και να εξουσιοδοτήσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση με δική του απόφαση. Εργαζόμενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε την απεργία μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτή. Η απεργία δεν μπορεί να αφορά αιτήματα διάφορα από εκείνα που γνωστοποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 22°: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η σειρά των συνδικαλιστικών στελεχών που προστατεύονται σύμφωνα με τον αριθμό που προβλέπει ο νόμος είναι η παρακάτω:
1.            Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ταμίας.
2.            Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που έλαβαν στις αρχαιρεσίες κατ' αναλογία των συνδυασμών ή κατά σειρά των ψήφων των μεμονωμένων υποψηφίων.
3.            Οι αναπληρωματικοί με τα κριτήρια της παρ. 2.
4.            Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί προστατεύονται οι επόμενοι της παρ. 1 κατά σειρά ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23°: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α.         Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος, όπως κάθε φορά ισχύει ως και με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του.
β.         Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το ½ των μελών τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του σωματείου, με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που αποφασίζει τη διάλυση, περιέρχεται σε πρωτοβάθμιο σωματείο του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού ή υπέρ της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία είναι μέλος.

ΑΡΘΡΟ 24°: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που στην περιφέρειά της είναι χαραγμένη η επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ίδρυσης και το έμβλημα του νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 25°: ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η επίσημη εορτή του σωματείου θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26°:

Ό,τι δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται με αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων.

ΑΡΘΡΟ 27°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση Γενικής καταστατικής Συνελεύσεως. Στη συνέλευση αυτή απαιτείται, η παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 28°: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μετά την έγκριση του Καταστατικού και την εγγραφή του στα Βιβλία σωματείων, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία.

Άρθρο 29° - ΤΕΛΙΚΟ

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα αφού αναγνώσθηκε με ευκρίνεια σε όλα τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, άρθρο προς άρθρο, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από όλους οι οποίοι συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ανωτέρω, στο Χαϊδάρι Αττικής σήμερα την 5.11.2003, υπογράφεται όπως ακολουθεί από όλα τα ιδρυτικά μέλη τα οποία ονομαστικά αναφέρονται στον πίνακα και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για έγκρισή του. 

ΧΑΪΔΑΡΙ, 5.11.2003
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).