Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» (04/2012)


Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο του "μνημονιακού" Οργανισμού, που πρόλαβε να ψηφίσει "νύχτα" ο Λοβέρδος, καταργώντας πολλές θέσεις, εν αγνοία ακόμα και της διοίκησης. Εκκρεμεί ακόμα η αλλαγή / κατάργησή του, παρά τις δηλώσεις των νέων υπουργών. Μπορείτε να τον βρείτε και για κατέβασμα από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΦΕΚ 1250/τ.β΄/11-4-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.4.2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/οικ39169
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2105231107 FAX: 2105239238
ΘΕΜΑ: Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) των άρθρων 32 και 44 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).
γ) του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»(ΦΕΚ129/Α΄)
ε) των άρθρων 6 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ζ) του άρθρου 4 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
η) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».
ι) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
ια) του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α΄).
ιβ) του άρθρου 13 και του άρθρου 25(παρ. 1) του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄).
ιγ) του ΠΔ 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 62/Α/2012)
2. Την αρ. 23564/25.11.11 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κων. Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741 Β)
3. Την αρ. Υ4α/οικ 84627/2011 απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681 Β), όπως ισχύει.
4. Το αριθμ.πρωτ. ΔΑΑΔ 27562/23298/21-10-2011 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
5. Τις υπ΄ αριθ. 13/28-7-201 (θέμα 9ο ), απο14/24-8-2011 (θέμα 2ο), 15/27-9-2011 (θέμα10ο ) και 16/3-11/2011(θέμα7ο) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 31805/30-11-2011 (ΦΕΚ 3178/Β΄/30-12-2011) Διαπιστωτική Πράξη.
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Χαϊδαρίου Αττικής.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου – Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή φροντίδας υγείας όλων των επιπέδων και κυρίως τριτοβάθμιας στον πληθυσμό της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Η εκπαίδευση φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.
3. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
4. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στο τομέα της υγείας. Στη κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
5. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων , που αφορούν το χώρο της υγείας, στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
6. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
7. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
8. Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (Έρευνες- Μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους , συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο
2.Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
3.Ο Αναπληρωτής Διοικητής.
Η λειτουργία των ανωτέρω οργάνων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Η συνολική δύναμη του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (730) οργανικές κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική-Οικονομική
δ. Τεχνική - Ξενοδοχειακή
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
α. Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου και το Ειδικό Γραφείο, στον Αναπληρωτή Διοικητή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Ειδικές Μονάδες που έχουν εγκατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1397/03, καθώς επίσης Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες - Ειδικές Μονάδες του ΕΣΥ όπως και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:
Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Α΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών
β) Β΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών
γ) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 250 κλινών
δ) Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 20 κλινών
ε) Εργαστηριακός Τομέας
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:
α) Α΄ Παθολογικός Τομέας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ)
1. Δ ΄Παθολογική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
2. Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο (Μονάδα Έρευνας) (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
3. Β΄ Καρδιολογική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
β) Β΄ Παθολογικός Τομέας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ)
1. Γ΄ Παιδιατρική Κλινική( Απ.Εγκ. Υ4α/96098/03 ΦΕΚ 213/Β/2004)
2. Β΄Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων(Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
3. Β΄ Νευρολογική Κλινική(Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
4. Β΄ Πνευμονολογική Κλινική(Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
γ) Χειρουργικός Τομέας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ)
1. Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική (Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
2. Παιδοχειρουργική Κλινική( Απ.Εγκ. Υ4α/96098/03 ΦΕΚ 213/Β/2004)
3. Κλινική Β΄ Αναισθησιολογίας Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
4. Γ΄ Χειρουργική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
5. Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
6. Νευροχειρουργική & Νευροτραυματιολογική Κλινική Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
7. Δ΄ Χειρουργική Κλινική(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
8. Καρδιοχειρουργική Κλινική(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
7.Β΄ Ουρολογική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
9. Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
10.Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
11.Θωρακοχειρουργική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
12.Ε΄ Χειρουργική Κλινική (Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
13.ΑγγειοχειρουργικήΚλινική (Απ.Υ4α/134943/04 ΦΕΚ 411/β/2005)
14.Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική(Απ.Εγκ. Υ4α/100431/04 (ΦΕΚ 1531/Β/2004)
δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ)
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003
ε) Εργαστηριακός Τομέας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Αιματολογικό Εργαστήριο Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
2. Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
3. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
4. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
5. Εργαστήριο Ανοσολογίας Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
6. Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
7. Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας(Απ.εγκ.Υ4α/οικ 39632 ΦΕΚ 523/Β/2003)
· Ακτινοδιαγνωστικής
· Αγγειογραφίας
· Αξονική Τομογραφίας
· Μαγνητική Τομογραφίας
· Μαστογραφίας
· Υπερηχοτομογραφίας
· Επεμβατικής Ακτινολογίας
· Νευροακτινολογίας
· Ακτινοφυσικής
· Ραδιοισοτόπων και Ακτινοθεραπείας
8. Φαρμακευτικό
Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ δυναμικότητας 60 κλινών.
1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
2. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
3. Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής και Νοσηλείας στο σπίτι
4. Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων
5. Μονάδα Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων
6. Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας(Απ.εγκ. Υ4α/68458/03 ΦΕΚ 1079/Β/2003)
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
· Παραϊατρικού Προσωπικού
· Κοινωνικής Εργασίας
· Διαιτολογίας – Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή.
3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε πέντε (5) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6 ) τμήματα που καλύπτουν τον Α΄ Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τον Β΄ Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία
4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7) τμήματα που καλύπτουν τα Διατομεακά και Λοιπά Τμήματα εκτός του τμήματος Κοινωνικής Ιατρικής και Νοσηλείας στο Σπίτι.
5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία και το τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής και Νοσηλείας στο Σπίτι.
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από :
Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήματα
1. Οικονομικού
2. Προμηθειών
3.Επιστασίας-Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
Τμήματα
1.Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software).
2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών(Hardware).
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα ως ακολούθως:
1 Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Περιβάλλοντα Χώρου (Τεχνικό)
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
Ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.
Ιγ. Η οργάνωση , ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος :
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας :
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.
4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.
5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής:
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση , ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.
2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Έχει την ευθύνη για την συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.
στ. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, της τήρησης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων, της παροχής και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου στην 2η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καις τους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
5.Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ. τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
7. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
4. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
5. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.
6. Η προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.
7. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία και την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
8. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου , αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
9.Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου κι ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων και καθυστερήσεων ή ακόμα και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
8. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών(Hardware).
1. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
2. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
3. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
4. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.
5. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ).
6.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
7.Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
8. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
β. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
9. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης, φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.
2.Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την :
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.
β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.
δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης .
ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.
3.Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.
ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
η. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:
α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,
β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,
γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.
2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:
α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου.
β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.
στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.
ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.
η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών .Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη.
ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το γραφείο υποδοχής ασθενών για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.
ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
ιβ. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους.
ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.
ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.
ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.
ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» διακρίνονται ως εξής:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
Παθολογίας .................................................................................................................. 20
Καρδιολογίας ............................................................................................................... 15
Γενικής Χειρουργικής .................................................................................................. 14
Χειρουργικής Παίδων .................................................................................................... 5
Δερματολογίας-Φυματιολογίας ..................................................................................... 2
Νεφρολογίας .................................................................................................................. 7
Άλλεργιολογίας .............................................................................................................. 4
Χειρουργικής Θώρακος .............................................................................................. 12
Χειρουργικής Αγγείων ................................................................................................... 4
Ωτορινολαρυγγολογίας ................................................................................................. 9
Οφθαλμολογίας ............................................................................................................. 5
Νευροχειρουργικής ....................................................................................................... 3
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ........................................................ 3
Πλαστικής Χειρουργικής ............................................................................................... 2
Ουρολογίας .................................................................................................................... 5
Μαιευτικής – Γυναικολογίας .......................................................................................... 8
Ορθοπαιδικής ................................................................................................................ 8
Αναισθησιολογίας ........................................................................................................ 15
Αιματολογίας .................................................................................................................. 8
Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας ............................................... 7
Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ............................................................................ 2
Πυρηνικής Ιατρικής ........................................................................................................ 3
Γαστρεντερολογίας ....................................................................................................... 4
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ................................................................................. 4
Ενδοκρινολογίας ........................................................................................................... 3
Παθολογικής Ογκολογίας ............................................................................................. 8
Νευρολογίας .................................................................................................................. 4
Ρευματολογίας ............................................................................................................... 4
Παθολογικής Ανατομικής .............................................................................................. 4
Παιδιατρικής ................................................................................................................. 16
Παιδιατρικής ή Αλλεργιολογίας ..................................................................................... 3
Ακτινοδιαγνωστικής ..................................................................................................... 15
Ιατρικής της Εργασίας ................................................................................................... 1
Ψυχιατρικής ................................................................................................................... 4
Ακτινοθεραπευτικής ...................................................................................................... 4
Ιατρικής Βιοπαθολογίας ................................................................................................ 8
Κυτταρολογίας ............................................................................................................... 3
Παιδιατρικής ή Γαστρεντερολογίας .............................................................................. 3
Παιδιατρικής ή ενδοκρινολογίας ................................................................................... 3
Οδοντιατρικής ................................................................................................................ 5
Παθολογίας ή Παιδιατρικής με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία ...................................................................................... 8
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής   21
Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Παιδοχειρουργικής    7
Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας ..................................... 3
Σ Υ Ν Ο Λ Ο .............................................................................................................. 296
Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ             Εξι (6) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών          Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας                       Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας                                                              Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας                                                       Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας                                            Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων                                                             Πέντε (5) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας                                                    Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας                                             Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων                                           Είκοσι μία (21) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας                                     Είκοσι μία (21) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής                 Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής                                                   Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας                                                        Τέσσερις (4) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων   `Δεκατρείς (13) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Ακτινολογικών Εργαστηρίων                                Δεκαεπτά (17) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου                                              Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας                                      Μια (1) θέση
1. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής                                                          Ογδόντα (80) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής                                                           Τριακόσιες ενενήντα έξι (396) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας                                   Δεκατρείς (13) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής                                                                Σαράντα (40) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής                                           Διακόσιες ενενήντα πέντε (295) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού             Εκατόν εξήντα (160) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
1. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού                                    Τριάντα τρείς (33) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Κοστολόγων                                                            Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών                                 Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής                                                               Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής                                                         Τρείς (3) θέσεις
ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας          Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής                                                                Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας                                                    Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής                                                          Τρείς (3) θέσεις
ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων                                       Πενήντα πέντε (55) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών                                                          Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών        Δύο (2) θέσεις
ΙV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας                                  Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού                                      Δέκα πέντε (15) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης                                          Πέντε (5) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Κλάδος ΥΕ Εργατών                                                                                        Έξι (6) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων                                   Τρείς (3) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ    Δύο (2) θέσεις ΠΕ Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
1. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών                                                               Τέσσερις (4) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών                                                                Επτά (7) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνητών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων αυτών γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού                                                                    Τριάντα έξι (36)
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών – Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Οδηγών                                                                    Τέσσερις (4) θέσεις
1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
1) ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
Οφθαλμολογία                                        1 σε προσωποπαγή θέση, μόνιμος
Παιδιατρική                                              2 σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμος
ΠΕ Φαρμακοποιών                                1 σε προσωποπαγή θέση μόνιμος
ΠΕ Ψυχολόγων                                      1 σε προσωποπαγή θέση μόνιμος
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων                    1 σε προσωποπαγή μόνιμος θέση
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων                    1 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή
ΠΕ Βιολόγων                                          1 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ             1 ΙΔΑΧ σε προσωποπαγή
                                                                  Σύνολο 9
2) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΤΕ Νοσηλευτικής                                    2 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε πρωσοποπαγείς
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων                     1 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή
                                                                  Σύνολο 3
3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού                2 σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμοι
ΠΕ Πληροφορικής                                  1 σε προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ
ΤΕ Πληροφορικής                                  1 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων                6 με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς
                                                                  Σύνολο 10
ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής.
Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διαιτολόγων και εφόσον δεν υπηρετεί υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολογίας Τροφίμων.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας και αν δεν υπάρχει , υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Κοινωνικής Εργασίας
Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Λογοθεραπείας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή Φυσικοθεραπείας ή Εργοθεραπείας.
Στο Τμήμα Φαρμακείου της Ιατρικής Υπηρεσίας προΐσταται Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής .
Στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής .
Στα Τμήματα υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για την Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική.
Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διοικητική- Οικονομική Υπηρεσία υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού .
Στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού, υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού η Στατιστικής.
Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και Κίνησης Ασθενών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας .
Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Στα Τμήματα Λογισμικών Εφαρμογών και Επεξεργασίας Δεδομένων (Software – Data) και Δικτύων και Εξοπλισμού (Hardware), υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Στο Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού, υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και αν δεν υπάρχει , υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στην Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
Στα Τμήματα Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Περιβάλλοντα Χώρου (Τεχνικό) και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού η Στατιστικής ή Επιχειρησιακών Ερευνητών ή Κοστολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Νοσηλευτικής.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (ν. 3528/2007)
ΑΡΘΡΟ 19
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών
3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 20
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κάθε άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ(για δημοσίευση)
2.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τμήμα Α΄ (3)
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).