ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27/2/2013


Θεωρούμε ότι ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν, (ΦΕΚ 1250/Β/11-4-2012) κινείται στην κατεύθυνση του μνημονίου και της τρόικας για μείωση των νοσηλευτικών κλινών κατά 11.000 και για συγχώνευση - κλείσιμο 660 τμημάτων και κλινών. Επίσης στον Οργανισμό οι ανορθολογισμοί και οι αυθαίρετες περικοπές στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις και υπηρεσίες, οι διαφοροποιήσεις από τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων», οι παρανομίες, οι καταργήσεις τμημάτων και οργανικών θέσεων συνθέτουν την πολιτική της κυβέρνησης, που μέσα από τις εκδόσεις νέων οργανισμών οδηγούν τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε «διαθεσιμότητες» / απολύσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
1)     Στο άρθρο 4 του ανωτέρω ΦΕΚ, προβλέπεται η μείωση 5 κλινών σε σχέση με τον αρχικό οργανισμό του νοσοκομείου (ΦΕΚ 406/Β/3-4-2002). Εμείς ζητάμε να μη γίνει κατάργηση καμιάς κλίνης και να παραμείνει ο αρχικός αριθμός κλινών (735 κλίνες).
2)     Στο άρθρο 5 καταργείται η διεύθυνση της πληροφορικής υπηρεσίας και ενσωματώνονται σε ένα τα αυτοτελή τμήματα «ελέγχου ποιότητας» και «έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης». Εμείς ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος 2889/01, άρθρο 6 που προβλέπει τη συγκρότηση διεύθυνσης πληροφορικής καθώς και των ανωτέρω αυτοτελών τμημάτων σε νοσοκομεία άνω των 400 κλινών. Αντίθετα ζητάμε την ενίσχυση - στελέχωση αυτών των τμημάτων  και όχι τη συγχώνευση-κατάργησή τους.
3)     Στο άρθρο 6 προβλέπεται η κατάργηση του Παιδιατρικού τομέα στη διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας. Εμείς επιμένουμε στην αυτοτελή ύπαρξη παιδιατρικού τομέα για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς λόγους. Στο ίδιο άρθρο διατυπώνεται η μετατροπή όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου σε πανεπιστημιακά. Εμείς ζητάμε το διαχωρισμό Πανεπιστημίου και ΕΣΥ και την ύπαρξη ξεχωριστών κλινικών για κάθε κατηγορία.
4)     Στο άρθρο 7 δεν συμφωνούμε με τη μείωση των νοσηλευτικών τομέων από 7 σε 5 και προτείνουμε να υπάρχει αντιστοιχία με τη διάρθρωση των ιατρικών τομέων σύμφωνα και με το νόμο2889/2001, άρθρο 8, παρ. 2.
5)     Στο άρθρο 8, ζητάμε να διαγραφεί η φράση «υποδιεύθυνση πληροφορικής», αφού θεωρούμε πως πρέπει να παραμείνει διεύθυνση και να προστεθεί το νέο άρθρο 10.
6)     Στο άρθρο 9, ζητάμε να παραμείνει η Τεχνική Υπηρεσία διαρθρωμένη σε 3 τμήματα, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του πρώτου οργανισμού (ΦΕΚ 406/3-4-2002).
7)     Στο άρθρο 11 (παλιό 10), σχετικά με τις αρμοδιότητες της ιατρικής υπηρεσίας, να προστεθεί η εξής παράγραφος: «Να μεριμνά για την ποιότητα νοσηλείας και ασφαλούς εφημέρευσης, να μην επιτρέπει τις εισαγωγές και τη νοσηλεία ασθενών σε ράντζα και φορεία, καθώς και να επιβλέπει την αυστηρή εφαρμογή της διάταξης περί εξασφάλισης του 25% των κλινών τουλάχιστον του εκάστοτε εφημερεύοντος τμήματος πριν από τη γενική εφημερία.
8)     Στο άρθρο 11 (παλιό 10), παρ. 3 προτείνουμε να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, το οποίο πρέπει να συμμετέχει και να επικουρεί τη γενική εφημερία καθ’ όλη τη διάρκειά της (τμήμα ΤΕΠ).

9)     Στο άρθρο 18 (παλιό 16) ζητάμε:
Α) Αύξηση των θέσεων του νευροχειρουργικού τμήματος κατά δύο ειδικευμένους γιατρούς (από 3 να γίνουν 5)
Β) Την πρόσληψη με μόνιμη θέση δύο γιατρών εργασίας
10) Στο ίδιο άρθρο 18 (παλιό 16) ζητάμε να επανενταχτούν οι κενές οργανικές θέσεις που καταργήθηκαν με το νόμο 4024-11 και αφορούν τη διοικητική και τεχνική υπηρεσία. Θεωρούμε ότι η κατάργηση αυτών των θέσεων οδηγεί στην παραχώρηση κρίσιμων τομέων του νοσοκομείου σε ιδιώτες και εργολάβους, όπως έχει συμβεί και με τις υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης, ιματισμού και φύλαξης, στην πλήρη δηλ. ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
11) Στο άρθρο 20 (παλιό 18), διαφωνούμε με την πριμοδότηση της κατηγορίας ΠΕ για την ανάληψη θέσεων ευθύνης (σε διευθύνσεις και τμήματα), παρότι η υφιστάμενη νομοθεσία (νόμος 4024/2011, άρθρο 10) προβλέπει «την ΠΕ ή ΤΕ κατηγορία» και «την ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορία) για την κάλυψη ανάλογων θέσεων σε διευθύνσεις ή τμήματα αντίστοιχα.
12)  Για την ίδρυση του παιδικού σταθμού, αυτός θα πρέπει να αναφέρεται ως ξεχωριστό άρθρο στον οργανισμό του Νοσοκομείου και θα εντάσσεται στην Διοικητική Υπηρεσία, σε επίπεδο τμήματος. Επίσης θα πρέπει να στελεχώνεται με τουλάχιστον: 3 ΠΕ Νηπιαγωγών, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 3 ΥΕ Εστίασης.
13) Σε ότι αφορά την ιατρική της εργασίας προτείνουμε τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος στο νοσοκομείο μας με πλήρη στελέχωση ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας. Αυτή μας η θέση βασίζεται στο μέγεθος του νοσοκομείου (υπηρετούν περίπου 2000 υγειονομικοί κάθε κλάδου και ειδικότητας) καθώς και στην άμεση γειτνίασή του με τη βιομηχανική ζώνη της Δυτικής Αθήνας. Αντίστοιχη βιομηχανική ζώνη καλύπτει η περιοχή του Θριασίου νοσοκομείου και γι’ αυτό εκεί λειτουργεί αυτοτελές τμήμα ιατρικής της εργασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.      Η αναδιάταξη των θέσεων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που προτείνεται, δεν είναι επιθυμητή, καθώς αφαιρούνται θέσεις από την κατώτερη βαθμίδα ΔΕ Νοσηλευτών και προστίθενται στην ανώτερη βαθμίδα ΠΕ νοσηλευτών. Επίσης σε κανέναν Οργανισμό των άλλων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων δεν αλλάζει η αναλογία σε βάρος των άλλων βαθμίδων και υπέρ της ΠΕ. Ενδεικτικά:
Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : κλίνες 760, ΠΕ Νοσηλευτικής 53, ΤΕ Νοσηλευτικής 442 και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 300.
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: κλίνες 760, ΠΕ Νοσηλευτικής 27, ΤΕ Νοσηλευτικής 414 και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 380.
Επιπλέον στο άρθρο 16, όσο αφορά τις θέσεις προσωπικού, προτείνουμε την αύξηση των θέσεων υπαλλήλων ΤΕ Μαιευτικής από 40, όπως οριζόταν στο άρθρο 23 του υπ’ αρ. Υ4α/ΓΠ17117 Οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 406/3-5-2002), σε 50, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη, ασφαλής, σύννομη και ποιοτική λειτουργία των μαιευτικών τμημάτων (Γ’ Μ/Γ κλινική, Μαιευτήριο, Σηπτικό Χειρουργείο, Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Εξωτερικά γυναικολογικά – μαιευτικά ιατρεία, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Ψυχοσωματική προετοιμασία εγκύων).
Για τη Διεύθυνση Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας συμφωνούμε με την πρόταση που έχει καταθέσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (αρ. πρωτ. 5500/18-2-13).
2.      Στην κατηγορία ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού είναι απαραίτητο να παραμείνει ο ίδιος αριθμός θέσεων, όπως υπάρχει στον 1ο Οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 406/3-5-2002), και να κατανεμηθούν στις ειδικότητες ως εξής: Νοσοκόμων Δεκαπέντε (15),
Βοηθών Θαλάμου Εξηνταπέντε (65),
Μεταφορέων Ασθενών Εβδομηνταπέντε (75),
Νεκροτόμων Τρεις (3),
Σαβανωτών Δύο (2).
Ειδικά η ειδικότητα των Μεταφορέων Ασθενών, η οποία εξυπηρετεί τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου, είναι απαραίτητο να καλυφθεί με τις θέσεις που προτείνουμε, διότι εξασφαλίζεται η ασφαλής και η εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων, μονάδων και κλινικών, ιδιαίτερα των Χειρουργείων και των Επειγόντων.
3.      Στην κατηγορία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ Φυλάκων –Νυχτοφυλάκων, είναι απαραίτητο να παραμείνει ο ίδιος αριθμός θέσεων, όπως υπάρχει στον 1ο Οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 406/3-5-2002), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι θέσεις αυτές στο μέλλον είτε με προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ, είτε με την μετακίνηση προσωπικού από άλλους φορείς. Η κάλυψη των θέσεων αυτών από μόνιμο προσωπικό θα είχε ως αποτέλεσμα να εξαλειφθούν οι συμβάσεις με ιδιωτικά συνεργεία, με όφελος για το Νοσοκομείο την εξοικονόμηση δαπανών και επιπλέον την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα καλύπτουν (καθαριότητας, ιματισμού, Φύλαξης) αποφεύγοντας την συνεχή ανακύκλωση του προσωπικού, όπως γίνεται από τα ιδιωτικά συνεργεία.
4.      Στην κατηγορία ΥΕ Εργατών πρέπει να παραμείνει ο ίδιος αριθμός θέσεων (10), όπως υπάρχει στον 1ο Οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 406/3-5-2002), για τον ίδιο λόγο που αναφερόμαστε παραπάνω (να υπάρχει η δυνατότητα  να καλυφθούν οι θέσεις αυτές στο μέλλον είτε με προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ, είτε με την μετακίνηση προσωπικού από άλλους φορείς), λόγω του ότι η παραπάνω ειδικότητα καλύπτει πολλά Τμήματα (3 Αποθήκες Υλικού, Φαρμακείο, Επιστασία, Ιματισμού). Επιπρόσθετος λόγος είναι ότι η μεταφορά του Υγειονομικού Υλικού και άλλων Υλικών και αντικειμένων πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
5.      Στην κατηγορία ΔΕ Τηλεφωνητών πρέπει οι θέσεις να γίνουν τουλάχιστον 10, για να υπάρχει η δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου.
6.      Ως συνέπεια των παραπάνω προτάσεων και της εκτίμησής μας ότι πρέπει να παραμείνει ως σημείο αναφοράς ο 1ος Οργανισμός (ΦΕΚ 406/3-5-2002), προτείνεται η διαμόρφωση του Άρθρου 18, για τις θέσεις Α. Μόνιμο προσωπικό Β. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Γ. Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» διακρίνονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Επτά (7) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας
Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων
Πέντε (5) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Δεκατρείς (13) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας−Ακτινολογίας
Τριάντα (30) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Τέσσερις (4) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Εικοσιπέντε (25) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Τριάντα (30) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας
Δύο (2) θέσεις
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Ογδόντα (80) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Τετρακόσιες έξι (406) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας
Δεκαπέντε (15) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Πενήντα (50) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Τρεις (3) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Διακόσιες ενενήντα (290) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Δύο (2) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Εκατόν εξήντα (160) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων − Σαβανωτών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Τριάντα επτά (37) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Κοστολόγων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση
ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Τριάντα (30) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Δέκα (10) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
Τρεις (3) θέσεις
ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Εξήντα (60) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Δέκα (10) θέσεις
ΙV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Είκοσι (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Δέκα (10) θέσεις
V) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

2 σχόλια:

  1. Σε τι ακριβώς συμφωνείτε και με ποιο σκεπτικό κύριοι τραυματιοφορεις.?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ανώνυμε, διάβασε, τόσο απλά! Το σωματείο μας περιλαμβάνει όλους τους κλάδους των εργαζόμενων. Η πρόταση είναι σαφής.

      Διαγραφή

Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας εδώ, σεβόμενοι το χώρο (και το χρόνο μας).